Menu
Základní škola Rokycany, ulice Míru 64, příspěvková organizace
ZŠ ROKYCANYulice Míru 64

Archa - Vylodění

Externí preventista v rámci projektu Archa - Vylodění aneb “Osobní linka důvěry”

Od září 2012 je naše škola zapojená jako jedna ze tří základních škol v celé České republice do zcela nového pilotního projektu  „Archa – Vylodění“.  Projekt Archa - Vylodění vznikl na základě několikaletých zkušeností krizového centra Archa  pro člověka v krizi v Plzni s realizováním primární prevence na školách a poskytováním ambulantní krizové pomoci. Hlavní myšlenky projektu jsou:

  • přiblížení anonymní krizové pomoci dětem do jim známého prostředí, tedy na půdu školy,
  • propojení role lektora primární prevence s rolí krizového interventa,
  • rozšíření času a působení preventisty ve škole,
  • prostřednictvím zvolených aktivit zapojení do realizace primární prevence kromě externího preventisty také žáky a studenty samotné, vedení školy, pedagogický sbor a rodiče žáků,
  • pozitivní ovlivňování klimatu školy společným zapojením výše uvedených subjektů,
  • posílení školního poradenského pracoviště zvláště v těch školách, ve kterých není dostupný školní psycholog.

Z výše uvedených východisek vychází vlastní náplň práce externího preventisty, který na naší škole úzce spolupracuje s metodikem prevence a příp. výchovným poradcem. Společně s nimi/s metodikem prevence pomáhá organizovat a realizovat aktivity zaměřené na primární prevenci a různé další akce zaměřující se na osobnostní rozvoj žáků a studentů a  na prevenci sociálně patologických jevů a tím naplňovat minimální preventivní plán dané školy.

Stěžejní aktivitou externího preventisty je role krizového interventa, ve které je na naší škole vždy jeden den v týdnu. Je k dispozici pro žáky a studenty, pedagogy i rodiče, kteří za ním mohou  přijít na konzultaci, např. pokud si chtějí popovídat o nějakém tématu, které je trápí, s jejichž řešením si nevědí rady, vyvolává v nich negativní emoce nebo je prostě jen zajímá. Externí preventista jim nabídne psychologickou  podporu a bezpečné provázení v jejich situaci přímo ve školním prostředí (konzultace probíhají v místnosti zaručující diskrétnost).

Snahou celého projektu je, aby tato služba byla dětem a mladým lidem více dostupná a aby měli možnost popovídat si o čemkoliv, co je samotné trápí, přestože jejích okolí to vůbec nemusí vnímat jako závažný problém.

Pozice externího preventisty nezatěžuje naši školu ani mzdovými náklady, neboť jeho mzdu
hradí vysílací organizace, tj. Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy, jež získala na realizaci projektu Archa – Vylodění finanční dotaci formou grantu od Nadace Sirius.

Na naší škole působí  externí preventista/krizový intervent Bc Hana Křížová. Konzultační hodiny má vždy ve středu o velké přestávce a od 10:55 do 15:00 v kabinetu školy č. 213. (v případě individuální domluvy je možný i jiný termín, email: Hana.Krizova@diakonie.cz).
Jako „klasická“ krizová intervence (např. na telefonních linkách nebo v krizových centrech) je i tato služba poskytována bezplatně, anonymně a diskrétně.

Projekt byl ukončen.

Certifikáty a jiné úspěchy