Menu
Základní škola Rokycany, ulice Míru 64, příspěvková organizace
ZŠ ROKYCANYulice Míru 64

Anglický jazyk

Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk – poskytuje základ pro komunikaci v Evropě i ve světě.

S angličtinou se pravidelně setkáváme prostřednictvím nápisů na zboží, v obchodech, v populární hudbě, ve filmu, při práci s počítačem – proniká tedy do každodenního života nejen dětí.

Pozornost v hodinách je zaměřena na nácvik porozumění mluvenému slovu, na osvojení zvukové podoby angličtiny a na gramatiku. Žáci pracují s bohatým obrazovým materiálem v učebnici a v pracovním sešitě. Na naší škole používáme nejmodernější učebnice "Project " z řady učebnic nakladatelství Oxford, které jsou doplněny mnoha multimediálními a interaktivními materiály. Výuka probíhá v plně vybavených, multimediálních laboratořích se sluchátky a interaktivní taulí. Naše jazykové laboratoře splňují požadavky moderního vyučování.

Na prvním stupni je angličtina zaměřená na pochopení jednoduchých vět, pokynů z každodenního života. Učí se především poslechem, obrázky, přiřazováním, opakováním, říkankami a písněmi. Žáci poslouchají komiksové příběhy, začínají číst, pamatovat si jednoduché fráze, hrají scénky a začínají si uvědomovat rozdíly mezi psanou a mluvenou angličtinou, překládají krátké články.

Na druhém stupni je výuka angličtiny zaměřená na prohloubení už naučeného učiva a gramatiky.  Výuka vede k osvojování základních komunikativních dovedností. Hlavním cílem je připravit žáky na porozumění jednoduchému sdělení v cizím jazyce a zároveň schopnost takové sdělení vytvářet. Velmi důležitým prvkem ve výuce je také poznávání sociokulturního prostředí zemí, v nichž je cílový jazyk užíván. Žák se s tímto prostředím seznamuje a je veden k tomu, aby informace vstřebával i z co možná největšího počtu zdrojů. Důraz je rovněž kladen na vlastní motivaci k učení se jazyku, reflexi, sebereflexi a způsob, jak se učit cizí jazyk.

Výchovné a vzdělávací strategie předmětu

  • budovat pozitivní vztah k předmětu anglický jazyk
  • klást důraz na komunikační schopnost žáků
  • využít svých dovedností k reprodukci dialogů a jejich tvořivému obměňování
  • porozumět jednoduchému čtenému textu
  • vést k pochopení kultury cizího jazyka

Žáci mají možnost využívat nově vybavenou jazykovou učebnu s interaktivní technikou.

 

 

Certifikáty a jiné úspěchy