Menu
Základní škola Rokycany, ulice Míru 64, příspěvková organizace
ZŠ ROKYCANYulice Míru 64

Vnitřní řád ŠD

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

1. Práva a povinnosti žáků a dětí a jejich zákonných zástupců (dále jen žáků)

1.1. Práva žáka navštěvujícího školní družinu

 • Právo vyjádřit přiměřenou formou svůj názor a požadavek.
 • Právo svěřit se s problémy, ubližováním či potížemi kterékoliv vychovatelce.
 • Právo užívat zařízení školní družiny, pomůcky, hry v souvislosti s programem oddělení.

1.2. Povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců

 • Žáci se řídí pokyny vychovatelek, školním řádem, řádem učeben a vnitřním řádem školní družiny.
 • Žáci jsou povinni po vyučování přijít do svého kmenového oddělení a bez vědomí vychovatelky oddělení neopouští. Při individuálním přechodu ze třídy do oddělení, šatny nebo na toalety jsou povinni dodržovat všeobecně platné bezpečnostní předpisy. 
 • Žáci mají povinnost zachovávat zásady slušného chování při styku s dospělými a dětmi v budově školy i na veřejnosti. Důsledky závažných přestupků přesahující napomenutí řeší vychovatelka společně s třídním učitelem. Pokud žák narušuje soustavně řád a činnost školní družiny, může být rozhodnutím ředitelky školy ze školní družiny vyloučen.
 • Zákonný zástupce zajistí, aby žáci řádně docházely do školní družiny. Každou nepřítomnost, či odchylku od údajů na přihlášce je nutno řádně písemně omluvit. Telefonické omluvy jsou nepřípustné! Za žáka, který nebyl zákonným zástupcem předán do ranní družiny, nebo opustí školní budovu v čase zapsaném na přihlášce, přebírá veškerou odpovědnost rodič nebo zákonný zástupce.
 • Zákonní zástupci se finančně podílejí na zájmovém vzdělávání podle směrnice ZŠ o úplatě ze dne 1. 1. 2022. Stravné si zákonní zástupci přihlašují i odhlašují sami ve školní jídelně ZŠ TGM.
 • Pokud si žáka vyzvedne jeho zákonný zástupce z vyučování je povinen informovat vychovatelku.

1.3. Pravidla vzájemných vztahů se zaměstnanci

 • Informace o žákovi nebo činnosti ŠD podá zákonným zástupcům vychovatelka kdykoliv po domluvě.
 • Rodiče se mohou aktivně zapojit do aktivit pořádaných ŠD.
 • O činnosti družiny jsou zákonní zástupci informováni na webových stránkách školy, o placených akcích pak osobně  písemnou formou.
 • Přihlášení a odhlášení ze školní družiny je nutno provést písemnou formou.

2. Provoz a vnitřní režim školního zařízení

 • Účastníky školní družiny jsou především žáci 1. Stupně.
 • Žáci se přihlašují k pravidelné docházce do školní družiny na základě řádně vyplněné přihlášky, nejméně na 4 dny v týdnu po dobu nejméně 5 po sobě jdoucích měsíců.
 • Školní družina je v provozu ve dnech školního vyučování, ráno 6. 00 - 7. 40, odpoledne 11. 40 - 16. 15 hodin.
 • Do ranní družiny, která je v 1. oddělení, přicházejí žáci nejpozději do 7. 30 hod. vchodem ze dvora školy.
 • Po skončeném vyučování předává vyučující žáky vychovatelce do oddělení a ta je odvádí na oběd do jídelny ZŠ TGM, kde nad nimi vykonává dozor.
 • Na školní zájmovou činnost si vedoucí útvaru účastníky vyzvedne v oddělení školní družiny a po skončení je předá zpět paní vychovatelce.
 • Na mimoškolní zájmovou činnost si vedoucí útvaru účastníky vyzvedne v oddělení školní družiny a po skončení je předá rodičům.
 • Zákonní zástupci si ve výjimečných případech mohou vyzvednout žáky v ŠD v 11. 45, 12. 45 a 13. 30, dle rozvrhu dané třídy. V jídelně TGM je možné vyzvednout nebo propustit žáky ve 12. 15, 13. 15 nebo ve 14. 00 hod., dle rozpisu jednotlivých oddělení, který je na nástěnce na zahradě školy. Žáka vyzvedne rodič osobně u vchodu do školní jídelny.
 • Pro vyzvednutí žáka ze školní družiny nebo školní jídelny, je nutné použít předtištěný formulář, který je ke stažení na webových stránkách školy pod školní družinou. Tento formulář je třeba předložit vždy, když si zákonný zástupce nebo pověřená osoba vyzvedává žáka v jinou dobu, než je uvedena na přihlášce.
 • Odpoledne je možné vyzvednout žáky v 15. 00 ve svém oddělení. V 15. 30, 16. 00 a  16. 15 v 1. oddělení v přízemí školy.
 • Zákonný zástupce zazvoní v daný čas na své oddělení, sdělí své jméno, příjmení a vztah k žákovi (rodiče, prarodiče) a vyčká na jeho příchod. Do budovy nevstupuje.
 • Školní družinou využívané prostory jsou:  Přípravná třída v přízemí školy a v prvním patře třídy 1. A, 1. B, II. A a 4. A. Dále pak tělocvična, počítačová učebna, kuchyňka, aula a zahrada.
 • Žáci se převlékají a přezouvají v šatně školy. Oblečení vhodné pro pobyt v přírodě mají označené a uložené ve viditelně podepsané látkové tašce v oddělení ŠD.                                                         
 • V případě, že žák zůstane ve ŠD po skončení provozu a vychovatelce se nepodaří zkontaktovat zákonné zástupce, řeší vzniklou situaci ředitelka školy s Policií ČR a orgánem péče o děti.

3. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví

 • Žáci mají zajištěnou ochranu před fyzickým nebo psychickým násilím, před projevy diskriminace, nepřátelstvím, před sociálně patologickými jevy.
 • Do školní družiny nesmí žáci nosit cenné a nebezpečné předměty, ani větší obnosy peněz.
 • Zákonní zástupci ani jiní návštěvníci školy nevstupují bez řádného ohlášení do tříd školní družiny.
 • Náhlá nemoc, bolest, nevolnost či úraz žáka jsou neprodleně telefonicky sděleny zákonnému zástupci.

4. Podmínky zacházení s majetkem

 • Žáci šetrně zacházejí s majetkem ŠD, jakoukoliv závadu ihned hlásí vychovatelce.
 • Žáci mají úctu k majetku a věcem ve vlastnictví školy.
 • V cizích učebnách zachovávají pořádek, nepoškozují majetek.
 • Škodu na majetku školy, kterou způsobí žáci neukázněným chováním a nedodržováním pokynů vychovatelek uhradí jejich zákonní zástupci v plné výši.

 

Školní družina

Virtuální prohlídka

VP

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16
1
17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Certifikáty a jiné úspěchy