Menu
Základní škola Rokycany, ulice Míru 64, příspěvková organizace
ZŠ ROKYCANYulice Míru 64

Na naší škole probíhají různé volnočasové aktivity v podobě odpoledních i ranních kroužků. Žáci se mohou přihlásit a účastnit těchto aktivit bezplatně, pokud není určeno jinak. Konkrétní informace je možné získat u vyučujících, kteří kroužky vedou.

Učitelé naší školy nabízejí velké množství mimoškolních aktivit pro naše žáky. Děje se tak v rámci několika oblastí – kroužky, inovativní vzdělávání v rámci Šablon OP JAK, doučování, kurzy českého jazyka pro cizince.

Zde naleznete celkový přehled s popisem aktivit.

 1. KROUŽKY
 1. DRAMATICKÝ KROUŽEK 1.STUPNĚ

Vedoucí : Dominika Lakatošová, DiS.

Počet zapsaných : 6, VOLNÁ KAPACITA

Děti z dramatického kroužku prvního stupně si loni vybraly pohádku Hrníčku vař, kterou zahrály na školní akademii na Masarykovo náměstí v Rokycanech. Jejich výkon byl tak skvělý, že jsem pro ně vytvořila pamětní list o absolvování kroužku. Nyní nacvičujeme pohádku Perníková chaloupka. Kroužek probíhá v úterý od 7:00. Děti se na kroužku učí mluvit, stát na jevišti, hýbat se na jevišti a základní herecké etudy.

 1. DRAMATICKÝ KROUŽEK 2.STUPNĚ

Vedoucí: Mgr.Marika MOnhartová

Počet zapsaných: 9,VOLNÁ KAPACITA

Dramatický kroužek určený pro žáky druhého stupně má na naší škole dlouholetou tradici, která byla na dva roky bohužel přerušena covidem, ale už zase fungujeme na sto procent. Protože se potřebujeme dostat opět do divadlení formy, věnujeme první pololetí dramatickým hrám se zaměřením na mluvu, pohyb v prostoru a sebevyjádření. V druhém pololetí budeme nacvičovat divadelní představení, které předvedeme nejen spolužákům, ale i široké veřejnosti v KKK v rokycanské knihovně. V létě nás ještě pak čeká "přespávačka" ve škole a výpomoc na velké akci "Pohádkový les na zámku Kozel". 

 1. MLADÝ ZÁCHRANÁŘ

Vedoucí: Mgr. Lenka Zátková, Mgr. Václava Pohlotová, Dominika Lakatošová

Počet zapsaných: 17,PLNÁ KAPACITA

Kroužek probíhá lichý týden ve čtvrtek od 15:00.

Učíme: první pomoc, byliny, dopravní značky, BESIP. Chceme se připravit na soutěž, ale to teprve budeme konzultovat. Kroužek je pro první i druhý stupeň. 

 1. CHOVATELSKÝ KROUŽEK

Vedoucí: Mgr. Ilona Vildová

Počet zapsaných: 11, VOLNÁ KAPACITA

 1. PŘÍRODOVĚDNÝ KROUŽEK

Vedoucí: Mgr. Martina Střelbová, Mgr. Martina Paulová

Počet zapsaných: 15, VOLNÁ KAPACITA

Přírodovědný kroužek je určen všem prvostupňovým žákům se zájmem o přírodu. Scházíme se každou středu odpoledne, momentálně je nás 15. Hezké podzimní počasí jsme využívali hlavně k poznávání přírodnin v okolí školy, v zimních měsících budeme tvořit, mikroskopovat a připravovat se na další sezónu v přírodě. 

 1. VÝTVARNÝ KROUŽEK

Vedoucí: Lucie Frolíková

Počet zapsaných: 7, VOLNÁ KAPACITA

Probíhá vždy v pátek ráno od 6:40 do 7:40 hodin ve II.B.

Zaměřujeme se na zajímavé využití odpadového i přírodního materiálu.

Využíváme to, co je levné, nebo to vůbec nic nestojí a snažíme se to netradičně recyklovat a zároveň si všímáme i toho, co by jinak v přírodě zůstalo bez povšimnutí ležet.

Naše díla se vztahují k aktuálnímu ročnímu období či k tradici.

Pracujeme například s kartonovými krabicemi, polystyrenem, kusy dřeva, kameny, plánujeme využít i zbylé střešní tašky, cihly, kov nebo textil.

Obvykle malujeme, stříháme, lepíme, vyrábíme koláže a často kombinujeme více výtvarných technik.O daném tématu, na kterém právě pracujeme, při kroužku rozmlouváme a tím si rozšiřujeme obzory. Na kroužku panuje příjemná, klidná, vlídná atmosféra.

 1. JAZYKOVÝ KROUŽEK AJ 1

Vedoucí: Mgr. Sylva Zemánková

Počet zapsaných:  PLNÁ KAPACITA

Náplní kroužku jsou různá konverzační témata, do nichž se žáci aktivně zapojují. Konverzujeme např. o rodině, zálibách ve volném čase, o jídle, sportech, zvířatech atd. Zájemci o jazyk se v kroužku zkouší spolu domluvit anglicky, pozdravit se, představit, zeptat se na cokoli a správně odpovědět. Žáci se učí odbourat ostych ze špatné výslovnosti a hlavně se nebát mluvit. Často hrajeme různé konverzační hry, které zvyšují motivaci žáků mluvit anglicky.

 1. JAZYKOVÝ KROUŽEK AJ 2

Vedoucí: Mgr. Vladimíra Janovcová

Počet zapsaných: 10, PLNÁ KAPACITA

Kroužek angličtiny probíhá týdně ve formě fixace gramatiky, kterou by již měli studenti znát, a rozhovorů, aby si procvičili slovní zásobu. Každá hodina/dvě je věnována nějakému gramatickému jevu či práci s textem (3.- 6. třída). Mladší žáci (1. a 2. třída zpracovává jednoduché úkoly - barvy, čísla, poslouchá písničky a pomocí video sketchů se učí nápodobou).

 1. ANGLICKÝ KROUŽEK – PŘÍPRAVA NA MEZINÁRODNÍ ZKOUŠKY

Vedoucí: Mgr. Pavla Lišková

Počet zapsaných: 4, VOLNÁ KAPACITA

V letošním roce se otevřel kroužek anglického jazyka, ve kterém je možné, aby se děti připravily na mezinárodní jazykové zkoušky z anglického jazyka. Kroužek probíhá každý čtvrtek od 13:55 do 14:55. Další zájemci se mohou k nám přidat J. Ve skupině jsou děti s úrovněmi znalostí anglického jazyka A1 (začátečníci) a A2 (mírně pokročilí). Na kroužku rozvíjíme všechny jazykové dovednosti, které bývají testovány během mezinárodních zkoušek z anglického jazyka na úrovních A1 a A2. Konkrétně se jedná o čtení, psaní, poslech a konverzaci. Děti mají možnost se seznámit se strukturou testů a nacvičit si podobné úkoly, se kterými se během zkoušek mohou setkat.

 1. SPORTOVNÍ HRY

Vedoucí: Mgr. Petr Kučera, Bc.Dalibor Mukenšnábl

            Počet zapsaných: 19, PLNÁ KAPACITA

 1. PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Z AMTEMATIKY

Vedoucí: Mgr. Monika Váňová

Počet zapsaných: 11, VOLNÁ KAPACITA

Příprava na přijímací zkoušky z matematiky  probíhá každou středu od 7 hodin do 7:45, přihlásilo se 11 žáků z 9.A. Počítáme příklady z učebnice " Běloun", pokud mají žáci dotazy k látce z hodin, počítáme příklady z hodin a pokud potřebují poradit s domácím úkolem z předmětu CzM, počítáme tyto příklady. Snahou je, přesvědčit žáky o tom, že musí samostatně počítat a ptát se na to, čemu nerozumí. 

 

AKTIVITY ŠKOLNÍ DRUŽINY:

ŠIKOVNÉ RUCE

Vedoucí: Barbora Gregorová, Lenka Součková

 – kroužek zaměřený na podporu talentovaných dětí  2. – 5. tříd, probíhá každý čtvrtek od 15.30 do 16. 15 v počtu 5 žáků. Děti zde malují, stříhají, lepí, vyrábějí z plastu, různých modelovacích hmot, dřeva, přírodnin, korálků, drátků a dalších netradičních materiálů.

 

SPORTOVNÍ HRY

Vedoucí: Pavla Zajíčková

- kroužek zaměřený na rozvoj zdatnosti a pohybových dovedností dětí, probíhá každé sudé pondělí 15. 15 – 16. 00 v počtu 8 žáků.Děti se zde věnují míčovým hrám a dalším sportovním aktivitám.

 

 1. ŠABLONY OP JAK
 1. ANIMACE

Vedoucí: Mgr. Sylva Zemánková

Žáci získají základní znalosti a dovednosti pro tvorbu animovaného filmu. V kroužku se žáci zaměřují především na pixilovaný, ploškový a plastelinový animovaný film, práci s kloubovými loutkami, trikovou dokreslovačku, dabing, zvukovou postprodukci. Své výtvory se naučí rozpohybovat a upravovat ve specializovaných počítačových programech. Cílem kroužku je vytvořit samostatně či společně jeden nebo více krátkých animovaných filmů a postprodukčně je doladit. Velká část kroužku je věnována tvorbě společného nebo individuálního animovaného filmu a to od vymýšlení scénáře, přes výtvarnou realizaci a animaci až po závěrečnou postprodukci

 1. PROGRAMOVÁNÍ

Vedoucí: Mgr. Vladimíra Janovcová

Kroužek Programování probíhá každý týden. Přihlásilo se 10 žáků (z posledních ročníků), kteří se postupně seznamují s jednoduchým programováním v tzv. blocích. Každou lekci si osvojí nový příkaz. Pak jsou schopni vytvořit celý scénář. Další hodinu si jej zkouší a vzájemně prezentují. Mnohdy dostanou úkol na doma a trénují na další lekci.

 1. ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL

Vedoucí: Mgr. Martina Finková

Na tento kroužek je zapsáno 6 děvčat ze třídy 8.B. Povídáme si zde o tématech týkajících se fyzického a hlavně duševního zdraví.Učíme se různé relaxační techniky použitelné v běžném životě. Ve školní kuchyňce zkoušíme zdravě vařit a chodíme cvičit do tělocvičny základy jógy,kde se snažíme i osvojit návyky zdravého držení těla.

 1. LITERÁRNĚ DRAMATICKÁ VÝCHOVA

Vedoucí: Mgr. Lucie Popovičová

Kulturně literární kroužek je úplně novým kroužkem na naší škole, který je jakousi nástavbou na již zavedený literárně-dramatický kroužek. Tento rok jsme malá skupina šesti žáků od 5. do 8.třídy. Naším hlavním cílem je příprava na každoroční recitační soutěž. Jako vedlejší aktivitu pak máme návštěvu různých divadelních představení, abychom se s mluvním projevem a kulturou hlasu setkali i v praxi.

Přestože fungujeme teprve krátce, zvládli jsme již jednu pohádku v Novém divadle v Plzni a rozhodli jsme se vypomoct pěveckému sboru Šumíkům mladším s jejich vánočním pásmem koled a mluveného slova, abychom se naučili pracovat s trémou. V 2. pololetí nás poté čeká výše zmíněná recitační soutěž a samozřejmě další návštěvy divadel nejen v Plzni.

 1. ŠKOLNÍ DRUŽINA – PĚSTITELSKÉ PRÁCE

 – kroužek zaměřený na rozvoj poznatků o přírodě probíhá nepravidelně, dle počasí od 13 do 15. 00 v počtu 10 žáků. Kroužek vede paní vychovatelka Zdeňka Klémová a děti se zde věnují tvorbě herbáře, pěstování a přesazování rostlin, rozvoji estetického vnímání při tvorbě suchých vazeb, svícnů a dalších dekorací.

 1. ŠKOLNÍ DRUŽINA – DESKOVÉ A DIDAKTICKÉ HRY

 - kroužek zaměřený na rozvoj pozornosti, soustředění a schopnosti hrát si dle pravidel, probíhá nepravidelně, dle počasí v čase od 13 do 15. 00, v počtu 7 dětí. Kroužek vede paní vychovatelka Lenka Součková a děti si zde osvojují pravidla deskových a didaktických her, které podporují a dále rozvíjejí probrané učivo. Po novém roce se kroužek obohatí o projekt  Mgr. Michala Svobody, který se zaměří na hry rozvíjející schopnosti práce s novými technologiemi.

 1. ŠKOLNÍ DRUŽINA – SPORTEM KU ZDRAVÍ

-  kroužek zaměřený na rozvoj obratnosti, rychlosti a sportovního chování, probíhá každý pátek od 13.00  do 15.00 v počtu 6 dětí. Vede jej paní vychovatelka Pavla Zajíčková a žáci se věnují závodivým hrám ve družstvech a kolektivním pohybovým hrám.

 1. DOUČOVÁNÍ

V rámci doučování nabízejí pedagogičtí pracovníci velké množství aktivit. Probíhá klasické doučování v jednotlivých předmětech, ale také netradiční formy výuky některých předmětů.

Např. Doučování přírodních věd vede Mgr. Sylva Zemánková.

Doučování žákům nabízí v tomto pololetí celkem dvanáct pedagogických pracovníků v dvaceti skupinách.

Jména vedoucích doučování:

Zemánková, Finková, Janovcová, Lakatošová, Kantoříková, Lišková, Tycarová, Gregorová Vladimíra, Eretová, Petrar, Rendeková

Veškeré informace podávají jednotliví učitelé. Pokud škola v lednu opět obdrží finanční prostředky na doučování z MŠMT, nabídne pokračování doučování.

 1. KURZY ČESKÉHO JAZYKA PRO CIZINCE

Naše škola je školou určenou Plzeňským krajem pro poskytování jazykové přípravy žáků cizinců.

Škola nabízí pět kurzů pro padesát žáků. Kurzy probíhají třikrát týdně.

Kurzy vedou: Monhartová, Matoušková, Lakatošová, Eretová, Gregorová Barbora

Nyní je kapacita plná. Volná místa oznamují vedoucí dalším zájemcům, kteří jsou v pořadí.

 

Dramatický kroužek na prvním stupni

Certifikáty a jiné úspěchy