Organizace provozu, vydávání vysvědčení, změny

Zveřejněno: 31. 1. 2021, zapsal: Hana Šlégrová

Vážení rodiče, milí žáci,

jak již víte, provoz v následujících dvou týdnech se nemění a v prezenční výuce zůstávají pouze žáic přípravné třídy a 1.a2.ročníků.

Aktualizovaný rozvrh distanční výuky rodiče obdrželi v příloze e-mailu.

Informujeme vás o některých změnách v organizaci a provozu, připomínáme platná pravidla:

- od 1.2. došlo ke změně vyučujících – p.uč.Hauerová – angličtina v 4.A, 8.A, 9.A,9.B, p.uč.Dolanová je novou třídní učitelkou v 4.A a bude tam také vyučovat TV, vlastivědu a přírodovědu , pracovní činnosti 4.A přebírá p.uč.Mukenšnábl,

- připomínáme pravidla omlouvání nepřítomnosti ve výuce – platí stejně pro prezenční i distanční výuku. Každá známá absence se oznamuje dopředu. Pokud žák chybí jednu hodinu, omlouvá se učiteli předmětu. Pokud chybí celý den, omlouvá se třídní učitelce. Všechny omluvenky musí být zapsány v omluvném listu – kontroluje se při prezenční výuce.

- nově budou v rozvrhu ve Škole online zaznamenány také hodiny distanční výuky (jako obecná událost). Učitelé tak mohou zapsat učivo i nepřítomné žáky. Tak se eviduje nepřítomnost i v online výuce a započítá se do celkové absence žáka.

- žáci ve videokonferencích jsou často pasivní, nereagují na učitele, odcházejí z hodiny bez dovolení. Proto zavádíme povinnost mít zapnuté videokamery, aby učitel mohl kontrolovat přítomnost žáka. Pouze vyučující může rozhodnout o vypnutí kamery. Pokud ale doma nemáte dostačující vybavení, musíte o tom informovat vyučující. Upozorňujeme, že učitel může hodnotit nebo klasifikovat i práci v hodině. Tedy pokud žák nebude reagovat, může být hodnocen špatnou známkou nebo poznámkou (stejně jako by seděl ve škole).

- výpis vysvědčení byl vydán žákům 1. a 2.tříd. Žáci v distanční výuce a jejich zákonní zástupci jsou o pololetní klasifikaci informováni prostřednictvím ŠKoly online. Pokud jsou žáci v pololetí nehodnoceni, je stanoven nejpozdější termín doklasifikace 2 měsíce po fyzickém obdržení pololetního hodnocení, tedy v okamžiku, kdy přijdou na prezenční výuku do školy. Žáci i zákonní zástupci byli již nyní o této skutečnosti informováni a mohou na doklasifikaci pracovat již nyní. Od vyučujících mají zadané úkoly a odevzdávají je v co nejkratším termínu.

- od 1.1.2021 pracuje Klub rodičů a přátel školy pod novým vedením. Pomáhá i nadále škole financovat zajímavé akce a aktivity. Pokud máte náměty, směřujte je k vedení Klubu (Pořízková, Říhová, Červinka, Stránská) nebo k vedení školy. Příspěvek do Klubu je stále 150,- Kč za žáka. Příspěvky vybírá třídní učitelka. O hospodaření informujeme v rámci třídních aktivů a valné hromady Klubu. První financovanou akcí bude zaplacení třídních fotografií z konce loňského školního roku.

 

Milí rodiče a žáci, přejeme vám i nám všem hodně sil v tomto těžkém období.

Neváhejte se na nás obracet se všemi dotazy i prosbami, za pochvaly budeme také moc rádi.

Šlégrová, ředitelka školy