Školní družina

Organizace školní družiny:

Provoz ŠD : 6. 00 – 7. 40, 11.40 - 16. 15 hod.

 

Telefon ŠD : 1. oddělení -371 729 839 (pevná linka je k dispozici v 11.45 nebo 15.15 hod.).                 

                       2. oddělení - 736 229 550

                       3. oddělení – 725 513 583

V dopoledních hodinách prosím netelefonujte, probíhá výuka.

 

Docházka: Žák nebo dítě       se přihlašuje do školní družiny k pravidelné docházce nejméně na 4 dny v týdnu po dobu nejméně 5 po sobě jdoucích měsíců. Docházka zapsaných žáků do ŠD je povinná, nepřítomnost musí být omluvena rodiči. Žák se přihlašuje do školní družiny k pravidelné docházce nejméně na 4 dny v týdnu po dobu nejméně 5 po sobě jdoucích měsíců. Za žáka, který nebyl zákonným zástupcem předán do ranní družiny, nebo opustí školní budovu v čase zapsaném na přihlášce, přebírá veškerou odpovědnost rodič nebo zákonný zástupce. Žáka vyzvedává ze ŠD zákonný zástupce, po případě jiná zletilá písemně pověřená osoba – nelze žádat o propuštění žáka telefonicky.

Rodič si ve výjimečných případech může vyzvednout žáka v ŠD v 11. 45, 12. 45 a 13. 30 dle rozvrhu dané třídy. Pokud si žáka vyzvedne rodič z vyučování, je povinen informovat vychovatelku. Od září je možné po obědě vyzvednout nebo propustit žáka ve 12. 15, 13. 15 nebo ve 14. 00 hod., dle rozvrhu daného oddělení, jestliže se předem písemně prokáže. Žáka vyzvedne rodič osobně u vchodu do školy ze dvora.

Pro vyzvednutí žáka ze školní družiny nebo školní jídelny, použijte předtištěný formulář, který je ke stažení na webových stránkách školy. Tento formulář je třeba předložit vždy, když si zákonný zástupce nebo pověřená osoba vyzvedává žáka v jinou dobu, než je uvedena na přihlášce. Odpoledne je možné vyzvednout žáka v 15. 00, 15. 30, 16. 00 a  16. 15. hod. 

Povinné vybavení do ŠD: 1. podepsaná pláštěnka

                                            2. podepsané převlečení na vycházku

                                            3. podepsané náhradní spodní prádlo a ponožky

                                            4. jedno balení papírových kapesníků

Doporučujeme nosit si do družiny svačinku na odpoledne.

Ve školní družině je zajištěn pitný režim za spoluúčasti rodičů. Poplatek činí 100,- Kč na rok.

Úplata : Výše  úplaty je stanovena na 120,- Kč měsíčně. Platí se dvakrát ročně.

V září 480,- Kč, lednu 720,- Kč. Platba se hradí bezhotovostním převodem. Číslo účtu a variabilní symbol žáka obdržíte během měsíce září u paní vychovatelky ve svém oddělení.                                       

Obědy si rodiče zařizují a hradí sami ve školní jídelně ZŠ TGM, tel. 371 722 180, 371 720 283. V případě nepřítomnosti dítěte odhlásí rodiče telefonicky oběd v jídelně do 11°° hod. předchozího dne.

Stravovací karty žáci odevzdají vychovatelce.

1. oddělení: Lenka Součková - přízemí, přípravná třída, č. dveří 107

2. oddělení: Bc. Barbora Gregorová – 1. patro, 1. A, č. dveří 203

3. oddělení: Bc. Pavla Zajíčková  – 1. patro, 5 .A, č. dveří 212

4. oddělení: Věra Vavřičková DiS. – 1. patro, 2. B, č. dveří 210

5. oddělení: Zdena Klémová – 1. patro,  2. A, č. dveří 209                                                                                     

file ico Informace pro rodiče ke stažení (38,5 KB)