PROJEKT BYL UKONČEN

Šance pro každého

Šance pro každého

Šance pro každého

Naše škola získala finanční prostředky v 2.kole výzvy Plzeňského kraje v oblasti 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků ve vzdělávání v Plzeňském kraji II. Projekt dostal název Šance pro každého a je veden pod registračním číslem CZ.1.07/1.2.31/02.0018.

Projekt je zahájen 1. března 2013 a bude zakončen 28. února 2015. Má umožnit rovné příležitosti všem žákům, studentům i dětem v oblasti vzdělávání i volnočasových aktivit, má rozvíjet osobnost člověka a zejména pomáhat si navzájem.

Zprávy o všech aktivitách projektu budete nacházet na těchto místech.  Informace o přihlášení, upřesnění kurzů, kontaktní osoby a další podrobnosti - viz brožura.

projektový manažer

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

barevny-link-s-logem-PK3

 SHRNUTÍ PROJEKTU ŠANCE PRO KAŽDÉHO

Hlavním cílem projektu "Šance pro každého, CZ.1.07/1.2.31/02.0018 ", který byl realizován v rozsahu 2 let v

období od 1.3.2013 do 28.2.2015 bylo za pomoci komplexních podpůrných aktivit a

metodických nástrojů podpořit poskytování včasné záchytné péče žákům se  SVP

školního věku  a dětem se SVP předškolního věku v Plzeňském kraji, konkrétně oblast

Rokycan a jeho blízkého okolí. Projektový modul zahrnoval komplexní vzdělávání

potřebné zejména k rozvoji a podpoře sociální adaptace dítěte v předškolním a žáka ve

školním věku s prioritou aspektu na: zmírnění zátěže při nástupu dětí z MŠ do ZŠ,

poradenství pro rodiče a pedagogy, spolupráci a vytvoření vzdělávacího programu a

metodických postupů pro práci s dětmi se SVP, rozvoj osobnosti pomocí uměleckých

aktivit, rozvoj psychologie dítěte,  výchovu demokratického občana, zdravý životní styl

a aktivní přístup k tělesné výchově. Vzdělávání bylo realizováno ve formě

poradenské činnosti, seminářů pro rodiče a kurzů pro žáky a rodiče. Projekt svým

charakterem současně podporoval vytváření inkluzivního prostředí. Jednotlivé cíle

definované jako základní dlouhodobá vize realizovaného projektového záměru se

podařilo splnit komplexně, tj. za pomoci komplexní nabídky služeb zvýšit a zkvalitnit

úroveň poskytované sociální intervence a potřeb jako specifického preventivního prvku

sociální výchovy žáka/dítěte na území města Rokycany a jeho okolí. Projektem bylo

podpořeno celkem 198 žáků a dětí školního a předškolního věku a 62 žáků a dětí

školního a předškolního věku kategorie SVP a 51 rodičů těchto žáků a dětí.

 

Jmenované cíle projektu následně vedly ke vzniku těchto projektových výstupů, jedná se o metodický vzdělávací materiál:

1) Sada pracovních listů Předškolní grafomotorika, skládající se z 10 pracovních listů

včetně zpracované metodiky, jak s metodickou sadou pracovat.

2) Sada pracovních listů Školní grafomotorika, skládající se z 10 pracovních listů

včetně zpracované metodiky, jak s metodickou sadou pracovat.

3) Metodika on - line poradny

 

Vzdělávací materiály jsou k dispozici široké odborné i neodborné veřejnosti v elektronické podobě. V případě zájmu se prosím obraťte na kontaktní osobu, manažera projektu: Mgr. Hana Šlégrová Ph.D., zs.ulmiru@quick.cz

 

Projekt byl podpořen z finančních zdrojů Operačního programu OP VK a státního rozpočtu ČR.

 

Projekt Šance pro každého pokračuje dál.

Veškeré informace o dalších aktivitách naleznte na těchto stránkách

----------------------------------------------------------------

AKTIVITY PROJEKTU-ZÁŘÍ 2014 – ÚNOR 2015

 

 

 

 

1.       GRAFOMOTORIKA-  2 kurzy určené starším dětem v mateřských školách a mladším dětem na základní škole.  Kurzy budou probíhat v jarním a podzimním cyklu v délce 12 lekcí.

1.1 PŘEDŠKOLNÍ GRAFOMOTORIKA

Rozvoj jemné motoriky a motorické a senzomotorické koordinace, základy správného držení psacího náčiní. Kurz vede kvalifikovaný lektor-12 lekcí

Předškoláci a děti s odkladem školní docházky

1.1 –Pondělí, 16 hodin

12 lekcí

Začátek –15.9. 2014

vede Bc. M. Matějková

1.2 ŠKOLNÍ GRAFOMOTORIKA

Kurz je zaměřen na upevňování správného držení psacího náčiní a percepčně kognitivních dovedností. Kurz vede kvalifikovaný lektor-12 lekcí

Děti mladšího školního věku

 1.-3.ročník základních škol -

1.2 – Čtvrtek, 16 hodin

12 lekcí

Začátek – 25.9.2014

vede Bc. M. Matějková

2.       PŘEDŠKOLNÍ PŘÍPRAVA  -   SEMINÁŘ PRO RODIČE PŘED ZÁPISEM DO 1.TŘÍDY

2.1– SEMINÁŘ PRO RODIČE

 

Seminář seznámí rodiče s potřebnými informacemi ohledně zápisu do základní školy, ale i odkladu školní docházky.

Předškolní děti

2.1   – středa od 16 hod. 8 lekcí

Začátek – 12.11. 2014

 vede Mgr. M. Soukupová3.        PORADENSKÁ ČINNOST - komplex uceleného poradenství a služeb, který je určen pro děti a žáky se specifickými poruchami učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie) a poruchou pozornosti a aktivity, jejich rodiče, učitele a lidi z blízkého okolí.

3. 1 PORADENSKÁ ČINNOST

 

Individuální nebo skupinové nápravy poruch učení, zaměření na reedukaci specifických poruch učení a poruch aktivity a pozornosti. Individuální poradenství pro rodiče i učitele formou osobních setkání. Řešení potíží s neprospěchem či neúspěšností ve škole.

Děti a žáci se specifickými poruchami učení a poruchou pozornosti a aktivity,  rodiče, učitele a širokou veřejnost

Individuální domluva -koordinátorka speciální pedagogiky-viz kontakty níže

4.        ON-LINE PORADNA  -zpřístupnění poradenských služeb v méně dostupných lokalitách. 

4.1 ON-LINE PORADNA

 

Na webovém rozhraní vedená  poradna pro zájemce o rady v oblasti speciální pedagogiky. Na webových stránkách školy umístěné dialogové okénko s přímým odesláním dotazu poradci – koordinátorovi speciální pedagogiky. Odpovědi se odesílají přímo dotazujícímu Výhody -  rychlost, pohotovost a zajištění odborné péče v diskrétní podobě.

Široká veřejnost

Okénko on-line poradny
www.zsulmirurokycany.cz 

-          od března 2013

 

5.       ROZVOJ OSOBNOSTI - komplex  volnočasových aktivit,  rozvíjí osobnost dítěte,  posiluje kladné stránky osobnosti. Zdokonalení  psychické, fyzické i umělecké složky osobnosti.
Kurzy- Zdravé tělo, Tvořivé odpoledne, Rozvoj osobnosti

5.1 ZDRAVÉ TĚLO- mladší

 

5.2 ZDRAVÉ TĚLO- starší

Naučit se ovládat svoje tělo, relaxovat, posilovat. Obsahem kurzu jsou principy zdravého a ozdravného pohybu, které tvoří základ i pro běžný život. Kurz ,,Zdravé tělo“ pozitivně ovlivňuje nejen  zdravotní stav v oblasti fyzické, ale i psychické.

Všichni žáci 1.a2.stupně školy, především žáci s problémy pohybového aparátu

5.1 Mladší žáci

15 lekcí

vede Jiří Šíša

 

5.2 starší žáci

15 lekcí 

vede Jiří Šíša

 

5.2 TVOŘIVÉ ODPOLEDNE

 Čas  určený všem dospělým s dětmi ve věku od 5 let, kteří by rádi využili svůj volný čas a možnosti, zdarma, aktivně a tvořivě působit na své dítě s možností zapojit se do procesu různou měrou podle chuti. Vyzkoušíte různé techniky, používat budete různé materiály. Hotové výrobky si odnesete domů.

Děti od 5 let s doprovodem  (rodiče, prarodiče, učitelé, veřejnost) -  děti od 5 let

1x za měsíc středa od 15 h

Možnost přihlásit se na každý termín zvlášť

témata:

24.9.- hřiště                       

17.12.- kalendář

22.10. - modelování           

28.1.2015 - smaltování

26.11. - podzimní listonoš  

25.2. 2015 – plstění

 

 

 

 

 

 

 

 

Vede Mgr. Petra Dolanová

5.3 ROZVOJ OSOBNOSTI

Žáky čeká - rozvoj osobnosti, poznávání sama sebe, formulování potřeb a názorů, testy osobnosti, hledání motivace k dalšímu učení, poznávání role ve společnosti, vytvoření komunity uvnitř školy-školní klub, parlament.

Žáci ZŠ od 4.třídy

20 lekcí- každou středu od 13,45

Začátek: od 18.9. 2014

 

Zodpovědné osoby a kontakty

Mgr.Hana Šlégrová, Ph.D.,ředitelka ZŠ ulice Míru Rokycany,projektový manažer-tel.371722790,736182857

Mgr. Michaela Soukupová, koordinátorka speciální pedagogiky, vedoucí kurzů a poradce – tel. 731634522

Mgr. Petra Dolanová – lektor kurzu Tvořivé odpoledne – tel.371722490, 371722838

Jiří Šíša-koordinátor rozvoje osobnosti, lektor Zdravé tělo a Rozvoj osobnosti – tel.371722490, 371722838

Logo na šanci