Vnitřní řád školní družiny

1. Práva a povinnosti žáků a dětí a jejich zákonných zástupců

1.1. Práva žáka  a dítěte navštěvujícího školní družinu

 • Právo vyjádřit přiměřenou formou svůj názor a požadavek.
 • Právo svěřit se s problémy, ubližováním či potížemi kterékoliv vychovatelce.
 • Právo užívat zařízení školní družiny, pomůcky, hry v souvislosti s programem oddělení .

1.2. Povinnosti žáků, dětí a jejich zákonných zástupců

 • Žáci a děti se řídí pokyny vychovatelek, školním řádem, řádem učeben a vnitřním řádem školní družiny.
 • Žáci a děti jsou povinni po vyučování přijít do svého kmenového oddělení a bez vědomí vychovatelky oddělení neopouští. Při individuálním přechodu ze třídy do oddělení, šatny nebo na toalety jsou povinni dodržovat všeobecně platné bezpečnostní předpisy. Za žáka a dítě, které bylo ve škole a do ŠD se nedostavilo, vychovatelka nezodpovídá.
 • Žáci a děti mají povinnost zachovávat zásady slušného chování při styku s dospělými a dětmi v budově školy i na veřejnosti. Důsledky závažných přestupků přesahující napomenutí řeší vychovatelka společně s třídním učitelem. Pokud žák nebo dítě narušuje soustavně řád a činnost školní družiny, může být rozhodnutím ředitelky školy ze školní družiny vyloučen.
 • Zákonný zástupce zajistí, aby žáci a děti řádně docházely do školní družiny. Každou nepřítomnost, či odchylku od údajů na přihlášce je nutno řádně písemně omluvit. Telefonické omluvy jsou nepřípustné!
 • Zákonní zástupci se finančně podílejí na zájmovém vzdělávání podle směrnice ZŠ o úplatě ze dne 1.1. 2017. Stravné si zákonní zástupci přihlašují i odhlašují sami ve školní jídelně ZŠ TGM.
 • Pokud si žáka nebo dítě vyzvedne jeho zákonný zástupce z vyučování je povinen informovat vychovatelku.

1.3. Pravidla vzájemných vztahů

 • Vzájemné slušné a vstřícné chování, které vede k pozitivnímu rozvoji žáka a dítěte.
 • Informace o žákovi a dítěti nebo činnosti ŠD podá zákonným zástupcům vychovatelka kdykoliv po domluvě.
 • Rodiče se mohou aktivně zapojit do aktivit pořádaných ŠD.
 • O činnosti družiny jsou zákonní zástupci informováni na webových stránkách školy a nástěnkách v oddělení.
 • Přihlášení a odhlášení ze školní družiny je nutno provést písemnou formou.

 

2. Provoz a vnitřní režim

 • Školní družina je v provozu ve dnech školního vyučování,ráno 6.00 - 7.40 , odpoledne 11.40 - 16.15 hodin.
 • Do ranní družiny, která je v 1.oddělení, přicházejí žáci a děti s rodiči nejpozději do 7:30 hod. vchodem z ul.Míru.  
 • Po skončeném vyučování předává vyučující žáky a děti vychovatelce do oddělení a ta je odvádí na oběd do jídelny  ZŠ TGM, kde nad nimi vykonává dozor.
 • Na školní zájmovou činnost si vedoucí útvaru účastníky vyzvedne v oddělení školní družiny a po skončení je předá zpět paní vychovatelce.
 • Na mimoškolní zájmovou činnost si vedoucí útvaru účastníky vyzvedne v oddělení školní družiny a po skončení je předá rodičům.
 • Zákonní zástupci si ve výjimečných případech mohou vyzvednout žáky a děti v ŠD v 11. 45, 12. 45 a 13. 30, dle rozvrhu dané třídy. V jídelně TGM je možné vyzvednout nebo propustit žáky a děti ve 12. 15, 13. 15 nebo ve 14. 00 hod., dle rozpisu, který je na dveřích každého oddělení.
 • Pro vyzvednutí žáka a dítěte ze školní družiny nebo školní jídelny, je nutné použít předtištěný formulář, který je ke stažení na webových stránkách školy. Tento formulář je třeba předložit vždy, když si zákonný zástupce nebo pověřená osoba vyzvedává žáka nebo dítě v jinou dobu, než je uvedena na přihlášce.
 • Odpoledne je možné vyzvednout žáky a děti v 15. 00 ve svém oddělení, 15. 30, 16. 00 a  16. 15 v 

       1. oddělení v přízemí školy.

 • Zákonný zástupce vyčká v daný čas před oddělením na vyzvání vychovatelky, do tříd nevstupuje.
 • Školní družinou využívané prostory jsou dvě samostatná oddělení v přízemí školy a dvě v prvním patře v přípravné třídě a ve třídě II. B. Dále pak tělocvična, počítačová učebna, kuchyňka, aula a zahrada.
 • Žáci a děti se převlékají a přezouvají v šatně školy. Oblečení vhodné pro pobyt v přírodě mají označené a uložené v látkové tašce v oddělení ŠD.                                                        
 • V případě, že žák nebo dítě zůstane ve ŠD po skončení provozu a vychovatelce se nepodaří zkontaktovat zákonné zástupce, řeší vzniklou situaci ředitelka školy s Policií ČR a orgánem péče o děti.

 

3. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví

 • Žáci a děti mají zajištěnou ochranu před fyzickým nebo psychickým násilím, před projevy diskriminace, nepřátelstvím, před sociálně patologickými jevy.
 • Do školní družiny nesmí žáci a děti nosit cenné a nebezpečné předměty, ani větší obnosy peněz.
 • Zákonní zástupci ani jiní návštěvníci školy nevstupují bez řádného ohlášení do tříd školní družiny.
 • Žáka nebo dítě předává do ranní družiny jeho zákonný zástupce vychovatelce osobně.
 • Náhlá nemoc, bolest, nevolnost či úraz žáka nebo dítěte jsou neprodleně telefonicky sděleny zákonnému zástupci.

 

4. Podmínky zacházení s majetkem

 • Žáci  a děti šetrně zacházejí s majetkem ŠD, jakoukoliv závadu ihned hlásí vychovatelce.
 • Žáci a děti mají úctu k majetku a věcem ve vlastnictví školy.
 • V cizích učebnách zachovávají pořádek, nepoškozují majetek.
 • Škodu na majetku školy, kterou způsobí žáci nebo děti neukázněným chováním a nedodržováním pokynů vychovatelek uhradí jejich zákonní zástupci v plné výši.

 

Rokycany 1. září 2017                                                                  …………………………………….

                                                                                                                   Mgr. Hana Šlégrová Ph.D.

                                                                                                                             ředitelka školy

S platností od 1. 1. 2018 ředitelka školy ZŠ ulice Míru Rokycany vydává toto nařízení.

Přísný zákaz vstupu cizích osob do budovy školy

Zákonní zástupci a další osoby, které navštíví školu, jsou povinni návštěvu školy nahlásit (zvonek na dveřích) a vyčkat příchodu pracovníka. Cizí osoby se nesmí svévolně pohybovat v patrech budovy.

Zákonní zástupci nahlašují (zvonek u dveří) příchod žáka do školní družiny a nevstupují do budovy. Při vyzvedávání ze školní družiny je postup stejný – zvonkem u dveří nahlásí zákonný zástupce svou přítomnost a čeká před budovou školy na příchod žáka.

Zákonní zástupci jsou povinni dodržovat časy pro vyzvedávání – 15. 00, 15. 30, 16. 00, 16. 15 hodin. V jiném čase žáci předáváni nebudou.