Školní vzdělávací program

pro zájmové vzdělávání

 

Školní družina

při ZŠ Rokycany, ul. Míru 64,

příspěvková organizace

název ŠVP: POHODA

 Platnost dokumentu: Od 1.9.2019                    

 Vydala: Mgr.Hana Šlégrová Ph.D.                                     

 

Obsah:

 1. Identifikační údaje

 2. Charakteristika školní družiny

 3. Kapitoly ŠVP pro zájmové vzdělávání ve školní družině: 

I. Cíle vzdělávání

II. Délka a časový plán vzdělávání

III. Formy vzdělávání

IV. Obsah zájmového vzdělávání

V. Podmínky přijímání žáků do školní družiny

VI. Průběh a ukončení vzdělávání

VII. Podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

VIII. Materiální podmínky

IX. Personální podmínky

X. Ekonomické podmínky

XI. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví

XII. Přehled dokumentace školní družiny

Dodatky:

Stanovení výše úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině

Čtvrtletní zprávy o činnosti ŠD

Plán akcí

Pamětní list

Hodnocení pro výroční zprávu školy

 

1. Identifikační údaje

Název školy: Základní škola Rokycany, ul. Míru 64

                      příspěvková organizace

Adresa školy: ul. Míru 64

                        337 01 Rokycany

Jméno ředitele: Mgr. Hana Šlégrová Ph.D.

Název zřizovatele: Město Rokycany,se sídlem Městský úřad Rokycany,

                               Masarykovo nám.1

Telefon: Ředitel - 371 722 490

               Zástupce ředitele - 371 722 027

               Školní družina - 371 729 839

               Mob. 2. oddělení školní družiny – 736 229 550

               Mob. 3. oddělení školní družiny – 725 513 583

 

E-mail:   zs.ulmiru@quick.cz

              souckova.le@zsulmirurokycany.cz

              gregorova.ba@zsulmirurokycany.cz

              zajickova.pa@zsulmirurokycany.cz

              rothova.ma@zsulmirurokycany.cz

 Platnost dokumentu: od 1. 9. 2019

 Zpracovala: Vychovatelka Lenka Součková

 

2. Charakteristika školní družiny

Školní družina je školské zařízení pro zájmové vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Ve své činnosti se řídí vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění novely

č. 196/2019 Sb., s účinností k 1.9.2019.

Školní družina je součástí Základní školy Rokycany, ul.Míru 64 a svou činností volně navazuje na školní vzdělávací program této školy.

Účastníky zájmového vzdělávání jsou především děti přípravné třídy a žáci 1. – 4. třídy. V odůvodněných případech, může školní družinu navštěvovat i žák 5. třídy.

Školní družina je zájmový úsek školy s volnější organizační strukturou pro žáky školy a klade důraz na všestranný rozvoj osobnosti. Pro úspěšný rozvoj dítěte má velký význam být ve skupině dětí, kde jsou zastoupeni jedinci různých věkových skupin, s různými vlohami a vlastnostmi i děti s různými specifickými poruchami. Tyto děti se zapojují do všech činností školní družiny a uplatňujeme u nich individuální přístup.

Naše školní družina je zaměřena především na estetickou výchovu.; V plánu vycházíme z potřeb dnešních dětí a poskytujeme jim dostatečný prostor k pohybovým aktivitám, spontánním aktivitám, odpočinkovým činnostem a nabízíme aktivity zájmové,výchovné i vzdělávací. Činnosti ve školní družině rozvíjejí u žáků dovednosti, schopnosti, vědomosti, postoje i hodnoty důležité pro život. Žáci se zde učí aktivně odpočívat, relaxovat, žít s ostatními, tolerovat individualitu a spolupracovat.

Dbáme na to, aby veškeré činnosti ŠD byly založeny na dobrovolnosti a ochotě žáků účastnit se nabízených aktivit, aby se  školní družina stala místem, ve kterém žáci stráví smysluplně a plnohodnotně volný čas. Žákům činnosti předkládáme a nejsou pro ně závazné.

V ŠD se věnujeme primární prevenci sociálně patologických jevů. S žáky otevřeně hovoříme a nasloucháme jejich problémům, poskytujeme informace o drogové problematice přiměřeně věku. Hlavním cílem je vést žáky k odpovědnosti za své zdraví. Talentované žáky podporujeme. Pomáhají ostatním žákům, připravují pro ně různé úkoly, kvízy a soutěže.

 

3. Kapitoly ŠVP pro zájmové vzdělávání ve školní   

    družině:

I. Cíle zájmového vzdělávání

 • rozvíjet osobnost člověka a jeho individualitu
 • získávat všeobecný přehled  - v návaznosti na učivo 1. stupně
 • pochopit a uplatňovat zásady demokracie - Úmluva o právech dítěte
 • vytvářet vědomí národní a státní příslušnost
 • respektovat jinou etnickou kulturní skupinu
 • vytvářet ovzduší vzájemné důvěry a pomoc
 • společně stanovit pravidla slušného chování a dbát na jejich dodržování
 • předcházet negativnímu jednání dětí
 • vést ke spolupráci a toleranci k druhý
 • rozvíjet schopnost všestranné komunikace
 • pochopit a uplatňovat princip rovnosti mužů a žen
 • získávat a uplatňovat znalosti o životním prostředí a jeho ochranu
 • dodržovat bezpečnost a ochranu zdraví
 • podporovat osobní spokojenost a pohodu žáka vychovávat ke smysluplnému využívání volného času a vybavovat žáky dostatkem námětů pro naplňování volného času


II. Délka a časový plán zájmového vzdělávání

ŠVP pro zájmové vzdělávání je sestaven na dobu jednoho roku, od 1. 9. 2019 do 30. 6. 2020.

Tématicky je plán rozvržen do čtyř bloků podle ročních období ( viz. Obsah vzdělávacího programu).

Program umožňuje operativně reagovat na případné změny podmínek a přesouvat témata nebo jejich části během celého školního roku.

Žáci mohou na základě svých přání náplň a činnost měnit. Program činností je pouze orientační a vše přizpůsobujeme individuálním potřebám žáků.

 

 III. Formy zájmového vzdělávání (činnosti výchovně vzdělávací)

1.Pravidelné činnostipředstavují organizované aktivity zájmového, výchovného a vzdělávacího  charakteru.

Tyto činnosti vycházejí z obsahu tohoto výchovně vzdělávacího programu.

2. Příležitostné činnosti – představují výchovné, vzdělávací, zájmové a tématické rekreační  aktivity.   

Náměty:

Divadelních představení, návštěva městské knihovny, karneval, návštěva Záchranné stanice živočichů, soutěže, výstavy a tvoření v DDM, návštěva keramické dílny, beseda s pracovníky  PPP, návštěva muzea, tématické vycházky a exkurze, Agiden pro děti, projekty……

 

3. Spontánní činnosti – jsou průběžné klidové činnosti zájmového a  výchovně vzdělávacího charakteru, uskutečňující se po obědě, po organizované části a při činnosti v ranních a koncových hodinách v ŠD.

Náměty:

Hry dle výběru dětí, stolní, společenské a konstruktivní hry a didaktické hry, soutěže, kvizy, hádanky, křížovky, rébusy, rozhovory s dětmi o problémech a zážitcích, práce s dětskými časopisy, četba, počítačové hry, videoprogram, protahovací cviky a relaxace na koberci.

 

IV. Obsah vzdělávacího programu

  Podzim je zaměřen především na pravidelný pobyt v přírodě, vycházky do lesa, získávání nových poznatků z oblasti ekologie a přírodovědy.

Stanovení pravidel bezpečnosti ve školní družině, ve škole a na veřejných komunikacích.

 Projekt BEZPEČÍ – bezpečně na podzim.

 Seznámení s novými spolužáky,orientace v prostorách školy a jejím okolí.

Besedy s pracovníkem z PPP Rokycany o zapojení nových dětí do kolektivu.

Zvířátka u nás doma aneb umíme se o ně starat?

Výtvarné techniky s podzimní tématikou.

Drakiáda.

 

Projekt LES.

 Sběr přírodnin.

Získávání nových poznatků o životě zvířat domácích i volně žijících.

Návštěvy Svazu ochránců přírody a Záchranné stanice živočichů

Rekreační pohyb v lese a jeho kladný vliv na naše zdraví.

Projekt ZDRAVÍ - dravá výživa, první pomoc, hygien a prevence, 1. pomoc

Pravidelné pobyty v solné jeskyni.         

Projekt ETIKETA.

 

Celoroční projekt VÝLETY DO MINULOSTI.

 ROČNÍ OBDOBÍ

TÉMA

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE

 

Podzim

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Podzim

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

Naše škola a okolí

 

 

 

 

 

 

 

Mí kamarádi

 

 

 

 

 

Naše město

 

 

 

 

 

 

Naše chování

 

 

 

 

Čas sklizně a příprav na zim

 

 

 

 

Čas pro domácí mazlíčky

 

 

 

 

 

Podzim a počasí

 

 

 

 

 

Čas pro listnaté stromy

 

 

 

 

 

Zvířata doma a v lese

 

 

 

 

 

 

 

Zdravá výživa

 

 

 

 

 

 

 

Sport a zdraví

 

 

 

 

 

 

 

1.pomoc

 

 

 

 

 

 

 

 

Hygiena

- orientujeme se v budově školy, skupinový průzkum (hledáme kabinety a učebny)

- poznáváme okolí školy, názvy ulic

- besedujeme o bezpečnosti ve třídě, škole a při pohybu na veřejných komunikacích

- tvoříme k danému tématu

 

 

- seznamujeme se s novými kamarády

- hrajeme hru Na jména

- tvoříme k danému tématu

- poznáváme rozdíl mezi slovy kamarád, přítel, spolužák

- vytváříme pozitivní klima v oddělení

 

 

- pěstujeme vztah ke starým hodnotám,

- poznáváme významné budovy

- seznamujeme se historií a legendami našeho města

- tvoříme k danému tématu

 

- osvojujeme si a dodržujeme základy společenského chování (zdravení se s žáky a dospělými, zásady správného stolování, verbální a neverbální komunikace)

- seznamujeme se s pojmy „asertivní chování“, „tolerance“ a „pomoc druhému“ (nezesměšňujeme a nekritizujeme)

- při hrách a na vycházkách pěstujeme vzájemné kamarádské vztahy

- tvoříme k danému tématu

 

- upevňujeme si názvy druhů ovoce a zeleniny

- libovolnou výtvarnou technikou ztvárňujeme druhy ovoce

- podnikáme exkurzi do zahradnictví nebo sadu

- sledujeme přípravy na zimu v zahradách

- procvičujeme podzimní písně a básně

 

 

-hovoříme o zvířatech, které mají děti doma,

jak se o ně starají

- volnou technikou zhotovujeme nejoblíbenější zvířata nebo jejich mláďata

- pracujeme s encyklopediemi o zvířatech

 

 

- povídáme si o vlivu počasí na přírodu a o její ochraně

- zkoušíme rozmanité výtvarné techniky při tvorbě podzimních motivů s využitím přírodnin

- sbíráme listy a další vzorky přírodnin, pojmenováváme je a určujeme, na kterých stromech rostou

 

 

- poznáváme chráněné rostliny a ohrožené druhy zvířat

- podnikáme pěší výlet do lesa, stavíme stavby z přírodnin

- vysvětlujeme si pojem „ekologie“

 

 

 

 

- poznáváme rozdíly mezi domácími a volně žijícími zvířaty

- výtvarně zpracováváme dané téma

- zdůrazňujeme nebezpečí styku s cizími zvířaty

-význam jejich chovu a produkty surovin

 

 

 

 

 

- povídáme si o tom, co rádi jíme

- rozlišujeme zdravé a nezdravé potraviny

- kreslíme, vystřihujeme nebo modelujeme druhy potravin

- sestavujeme zdravý jídelníček a pojmenováváme použité druhy potravin

 

 

 

 

- uvědomujeme si, co je zdravý životní styl

- hovoříme o významu sportu pro zdraví

- poznáváme různé druhy sportů, jejich pravidla a techniky

- tvoříme na dané téma

 

- prakticky procvičujeme zásady 1. pomoci

- seznamujeme se s lékárničkou

- vysvětlujeme si používání důležitých telefonních linek

- upozorňujeme na jejich zneužití

- tvoříme na téma zdraví

 

- upevňujeme si a dodržujeme základní hygienické návyky

- dodržujeme hygienu při jídle

- učíme se zásady stolování

- tvoříme na téma hygiena a předvádíme si správnou péči o náš chrup

 

 

Zimní období je zaměřené především tvořivost, estetického vnímání a na rozvoj citů

v mezilidských vztazích.

Nácvik básniček a písniček na mikulášskou besídku.

Výroba mikulášských a vánočních dekorací.

Projekt BEZPEČÍ – bezpečně v zimě.

 Mikulášská  besídka.

Vycházky do zimní přírody, čas pro přikrmování zvěře a ptáků.

Výroba vánočních ozdob a dárků pro své blizké.

Vánoční výstava – muzeum, DDM…

Vánoční besídka - zpěv koled.

Sezónní hry – bobování, stavby sněhuláka.

Eskymácká olympiáda, stavba iglú.

Rodina a naše postavení v ní, povolání v rodině.

Jak se mění lidé, časová osa.

Osobnosti našeho města.

Výroba karnevalových masek.

Karneval.

Návštěvy knihovny.

Celoroční projekt VÝLETY DO MINULOSTI.

 

ROČNÍ OBDOBÍ

TÉMA

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE

 

 

Zima

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adventní čas

 

 

 

 

 

Čas pro jehličnany

 

 

 

 

 

Kouzelný čas Vánoc

 

 

 

 

 

 

Zimní radovánky

 

 

 

 

 

 

 

Orientace v čase

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rodina a já

 

 

 

 

 

 

Osobnosti našeho města

 

 

 

 

Povolání v naší rodině

 

 

 

 

 

Jak se mění lidé

 

 

 

 

 

 

Náš karneval

 

 

 

 

 

 

 

 

- vnímáme začínající atmosféru Vánoc

- vyrábíme vánoční dekorace

- procvičujeme básničky na mikulášskou 

  besídku

 

 

- zdobíme vánoční stromeček, poznáváme různé druhy jehličnanů

- vyrábíme vánoční výzdobu

- seznamujeme se s tradicemi a zvyky Vánoc u nás i v jiných zemích

 

 

- zpíváme vánoční koledy

- seznamujeme se s hudebními nástroji a předvádíme hru na hudební nástroje, kterým se věnujeme v uměleckých školách

- tvoříme drobné vánoční dárky a přání pro naše blízké

- navštěvujeme vánoční výstavu

 

 

-chodíme bobovat na kopec

-pořádáme eskymáckou olympiádu

(hod koulí, stavby sněhuláka, jízda na lopatě)

-sledujeme naše stopy, stopy zvěře a ptáků ve sněhu a určujeme je

-čteme příběhy se zimní tématikou

- tvoříme zimní obrásky

 

 

- osvojujeme si orientaci v čase a její význam pro nás

- procvičujeme hodiny

- připomínáme si jednotlivé svátky a školní prázdniny a časově je zařazujeme

- pracujeme s kalendářem

- tvoříme na dané téma

 

 

- rozlišujeme časové jednotky (den, týden, měsíc, rok)

- měsíce zařazujeme do jednotlivých ročních období

- čteme básničky a říkadla k danému tématu

- omalovánky k tématu

 

 

 

- povídáme si o své rodině a o našem postavení v ní

- sestavujeme jednoduchý rodokmen

- předvádíme činnosti, kterými se zabýváme ve volném čase (sport, hudební nástroje, výtvarné zaměření…)

 

 

 

- poznáváme nejvýznamnější osobnosti naší minulosti a významné rodáky našeho města

- vytváříme národní povědomí

- čteme Staré pověsti české, Rokycansko v pověstech, Mýty a legendy

- vytváříme portrét významné osobnosti naší historie (omalovánky)

 

 

- poznáváme povolání a pracovní činnosti

- sdělujeme si, kde pracují naši rodiče a příbuzní

- předvádíme, čím bychom sami chtěli být

- zdůrazňujeme důležitost některých povolání

- vedeme ke kladnému vztahu k práci

- tvoříme k tématu

 

- rozlišujeme období lidského života

- naše chování v jednotlivých částech života

- chronologicky řadíme obrázky osob, které představují jednotlivé fáze života

- hledáme mezi nimi rozdíly

- pantomimou předvádíme jednotlivé fáze života

 

 

- rozvíjíme tvořivost a fantazii při výrobě karnevalových masek (seznamujeme se a pracujeme s různými druhy materiálů)

- chystáme karnevalové soutěže

- využíváme kartotéku her a vysvětlujeme si jejich pravidla

- zkoušíme jednoduché řadové tance

 

 

Jarní činnosti jsou zaměřeny předevšim na rozvoj všestanné komunikace, tolerance a týmové práce.

 Výzdoba družiny jarními motivy.

Projekt BEZPEČÍ – bezpečně na jaře.

Změny jarní přírody a počasí – přímé pozorování při pobytu venku.

Určování jarních květin, sběr, lisování, výrobky – týmová práce.

Kniha mého srdce – četba jarních básní a říkadel z oblíbených knih.

Noc s Andersenesm – literární soutěže.

Tradice a zvyky Velikonoc, výroba velikonočních dekorací.

Projekt VELIKONOCE V DRUŽINĚ .

Rej čarodějnic – diskotéka.

Význam vody v přírodě, poznávání místních vodních toků.

Návštěva zahradnictví, drobné nákupy.

Naši mazlíčci,výroba zvířátek volnou technikou.

Návštěva záchranné stanice živočichů.

Bezpečnost doma na internetu a při stiku s cizími osobami.

Den matek – výroba dárků a přáníček.

Divadelní představení.

Celoroční projekt VÝLETY DO MINULOSTI.


 

 

ROČNÍ OBDOBÍ

TÉMA

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE

 

 

 

JARO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JARO

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Příroda na jaře

 

 

 

 

 

Kniha mého srdce

 

 

 

 

 

 

 

 

Velikonoce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čas pro květy a květiny

 

 

 

 

 

 

 

Význam vody v přírodě

 

 

 

 

 

Čas pro nejstarší průvodce člověka psa a kočku

 

 

 

 

Květiny a my

 

 

 

 

 

 

Čas pro školičku pěšáka a malého cyklisty

 

 

 

 

Co nám může ublížit

 

 

 

 

 

Den matek

 

 

 

 

 

 

Atletická olympiáda

 

 

 

 

 

- pozorujeme při vycházkách změny jarní přírody a počasí

- pěstujeme kladný vztah k přírodě

- popisujeme stromy a keře na jaře (názvy jejich částí)

- jejich změny vlivem počasí (pupeny, květy, listy)

- tvoříme na dané téma

 

- čteme z oblíbených knih, seznamujeme se s ilustracemi a nejznámějšími ilustrátory

- malujeme pohádkové postavy dle literární předlohy

- uvědomujeme si rozdíly mezi knihou a filmem

- prohlížíme si různé druhy zpěvníků,  zpíváme  jarní písně   doplňujeme zpěv pohybem a hrou na tělo

 

 

- seznamujeme se s tradicemi a zvyky Velikonoc

 (Velký pátek-otvírání pokladů u Ostrého kamene a na Žďáru)

- používáme různé techniky při tvorbě velikonočních motivů

- povídáme si, jak prožíváme Velikonoce doma s rodinou, a jaké zvyky dodržujeme

 

 

- rozvíjíme estetické cítění při velikonoční výzdobě školní družiny

- vyrábíme velikonoční dekorace

- nacvičujeme velikonoční říkanky a koledy

- projekt Velikonoce

 

 

- určujeme první jarní květiny

- tvoříme na jarní téma

- zdobíme ŠD jarními motivy, vytváříme estetické prostředí

- jarní písně a básně

 

 

 

- pojmenováváme místní vodní toky a nádrže

- vysvětlujeme si jejich význam pro člověka a přírodu

- povídáme si o koloběhu vody v přírodě a o její nepostradatelnosti pro život

- pracujeme s encyklopediemi

- rozlišujeme sladkou a slanou vodu a jací živočichové v ní žijí

- pracovní a výtvarné činnosti

 

 

- hovoříme o tom, kdo je největší přítel člověka

- rozeznáváme psi služební, lovecké a asistenční

- zpíváme písně o psech a kočkách

 

 

- vytváříme koutek živé přírody, pravidelně se o něj staráme

- pracujeme s atlasem rostlin, vyhledáváme chráněné rostliny

- využíváme omalovánky s rostlinami, správně volíme barvy

 

 

- při vycházkách pozorujeme a určujeme dopravní značky

- uvědomujeme si význam dodržování pravidel bezpečnosti při pohybu na veřejných komunikacích

- pracujeme s plánkem okolí školy a doplňujeme dopravní značky

- Projekt BEZPEČÍ – dopravní značky

 

 

- vedeme diskuse o obezřetnosti při styku s cizími osobami, vytváříme modelové situace

- uvědomujeme si nutnost sebekázně a uposlechnutí pokynu

vychovatelky

- čteme příběhy k danému tématu

 

 

 

- povídáme si, co máme na mamince nejraději a o tom, jak bychom jí měli pomáhat

- vyhledáváme a čteme básničky pro maminku

- vyrábíme drobné dárečky, přáníčka, šperky, obrázky, záložky,…

 

 

 

- hovoříme o významu sportu pro zdraví, vysvětlujeme si pojmy „objektivnost“ a „fair play“

- vysvětlujeme si pravidla na jednotlivých sportovištích

- trénujeme běh, hod a skok daleký

- pořádáme atletickou olympiádu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

 

 

Poslední měsíc školního roku je zaměřené na rozvoj zdatnosti, pohybových dovedností a vytváření kladného vztahu ke sportu a smyslu pro fair play.

 

Odpolední tématické vycházky do lesa.

 

Projekt BEZPEČÍ – bezpečně v létě.

 

Volnou technikou zhotovujeme indiánské masky nebo totemy.

 

Význam sportu pro zdraví, příprava soutěží.

 

Překonávání přírodních překážek.

 

Stopovaná.

 

Uvolňovací cviky, autogenní trénink.

 

Den dětí – hry a soutěže.

 

Těšíme se na prázdniny – práce s atlasem světa.

 

Práce s barvami – malba a kreslení letních motivů.

 

Výlet ŠD.

 

 

 

 

 

 

 

ROČNÍ OBDOBÍ

TÉMA

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE

 

 

LÉTO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indiánské léto

 

 

 

 

Příroda je naše tělocvična

 

 

 

 

 

 

 

Čas pro les

 

 

 

 

 

 

Těšíme se na prázdniny

 

 

 

 

 

- poznáváme jiné kultury (význam líčení, masek, totemů)

- hovoříme o rovnosti všech lidí bez ohledu a jejich odlišnosti

- tvoříme indiánské masky nebo totemy – volnou technikou

 

 

- prohlubujeme znalosti o živé a neživé přírodě

- předáváme si zkušenosti o nebezpečí při hrách v přírodě

- hrajeme hry propojující tělesnou zdatnost s rozvojem paměti a orientace v přírodě (stopovaná,…)

- při vycházkách překonáváme přírodní překážky

- cvičíme uvolňovací cviky

- zkoušíme si autogenní trénink

 

-hledáme nové informace o lese a jeho obyvatelích v tisku nebo na internetu

-tvoříme papírové skládanky a obrázky zvířat, ptáků a hmyzu

-posloucháme zvuky lesa a přírody, relaxujeme

 

 

 

- povídáme si, kam pojedeme o prázdninách za sluncem a do přírody

- pracujeme si atlasem světa

- různými výtvarnými technikami tvoříme letní motivy

- sdělujeme si, na co se v létě nejvíce těšíme, či zda máme z něčeho obavy a kde hledat pomoc

 

 

 

 

V.  Podmínky přijímání žáků a podmínky docházky

 

Tyto podmínky jsou stanovené Vnitřním řádem školní družiny. Přijímání žáků a dětí

(dále jen žáků) se řídí vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění novely

č. 196/2019 Sb., s účinností k 1. 9. 2019.

O přijímání a vyloučení rozhoduje ředitelka školy. ŠD je určena především dětem přípravné třídy a žákům 1.- 4. ročníku 1. stupně. V odůvodněných případech mohou být do ŠD zařazeni i žáci 5. tříd. Při přihlášení i odhlášení žáka ze ŠD vyžaduje škola písemnou formu. Žáci jsou přijímáni na základě přihlášky. Její součástí je sdělení zákonných zástupců žáka o rozsahu docházky a způsobu odchodu žáka z družiny a informace o jeho zdravotním stavu. Velkou pozornost věnujeme integraci žáků se specifickými poruchami. Dbáme, aby se tito žáci zapojovali do všech činností školní družiny a snažíme se zohlednit individuální přístup. Žáci, navštěvující ŠD jsou povinni dodržovat pravidla chování, bezpečnosti, šetřit veškerý majetek ŠD, dodržovat čistotu a pořádek.

 

 

 

VI. Průběh a ukončení zájmového vzdělávání

 

V průběhu školního roku vedeme žáky k získávání různých dovedností a návyků potřebných pro život, schopnosti komunikovat, získat u žáka přiměřenou fyzickou, psychickou a sociální samostatnost:

Zájmové vzdělávání ve školní družině průběžně hodnotí tým vychovatelek podle potřeby během školního roku. Na základě získaných poznatků provádíme změnu plánu. Činnost školní družiny pravidelně hodnotíme na pedagogických radách školy. Pro výroční zprávu školy je vypracováno hodnocení zájmového vzdělávání ve školní družině za uplynulý rok.

V průběhu celého školního roku jsou účastníci zájmového vzdělávání hodnoceni za chování, aktivní účast v zájmové činnosti, chování při soutěžích, dodržování fair play, ohleduplnost k ostatním, tvořivost, úklid aktovky a třídy…

O prázdninovém provozu rozhoduje ředitelka školy a zřizovatel na základě zjištěného počtu přihlášených žáků.

Činnost školní družiny prezentujeme na nástěnce, webových stránkách školy, v tisku, na výstavkách prací žáků ve škole nebo v knihovně, účastí na různých akcích…

Plán nechává prostor pro zařazení námětů, které vyplynou ze spontánně vzniklých situací, z individuálních zážitků nebo spontánních nápadů žáků. Žáci se spolupodílí na tvorbě plánu a přípravě činností.

ŠVP je otevřený a pružně přizpůsobitelný pro práci se žáky všech věkových skupin.

Ukončení vzdělávání probíhá formou předání pamětního listu a rozloučením se s žáky.

 

 

 

VII. Podmínky pro činnost žáků se speciálními  

        potřebami a žáků mimořádně nadaných

Žákům se speciálními vzdělávacími potřebami je podle stupně a charakteru jejich znevýhodnění při jejich začleňování do volnočasových aktivit věnována průběžná zvláštní pozornost a individuální přístup. Pro rozvoj talentovaných jedinců nabízí ŠD další doplňkové aktivity v oblasti jejich zájmů. Pomáhají mladším žákům při seznamování s výpočetní technikou, v rámci projektů ŠD organizují různé hry a soutěže, pomáhají při vedení zájmového kroužku ŠD.                                                  Při práci s těmito dětmi využíváme veškeré materiální vybavení ŠD, zvláštní pracovní listy a hry přiměřené jejich potřebám. 

 

 

 

 

 

VIII. Materiální podmínky

 

ŠD má pět oddělení. První oddělení, č. dveří 107 se nachází v přízemí školy. V první patře  se nachází druhé oddělení, č. dveří 203, třetí oddělení, č. dveří 212, čtvrté oddělení, č. dveří 210 a páté oddělení, č. dveří 209. V přízemí jsou rovněž umístěny šatny, kde má každý žák svoji vlastní skříňku. Zde se žáci přezouvají a ukládají si své věci. Na vycházku se žáci převlékají ve svém oddělení, kde mají uložené sáčky s převlečením.

Odpovídající hygienické zařízení mají žáci umístěné v prvním patře.V oddělení ŠD jsou k dispozici hygienické utěrky a mýdlo. Pitný režim je zajištěn za spoluúčasti rodičů. Oddělení jsou vybavena vhodným nábytkem a v 1. oddělení jsou umístěny dva  počítače.Ve škole mají žáci možnost využívat tělocvičnu, počítačovou učebnu, stolní hry, počítač v oddělení ŠD, televizi, video, DVD, knihy a  časopisy. Ke sportovní účelům je využíváno hřiště Opávia, k volným hrám dětské hřiště U Střelnice a k vycházkám Husovy sady. Materiální zabezpečení pro pracovně technickou a výtvarnou činnost je dostatečné a žáci tohoto využívají rovněž pro samostatnou činnost.

 

IX. Personální podmínky

 

Obsazení:

 

Vychovatelky: Lenka Součková,

                         Barbora Gregorová

                         Bc. Pavla Zajíčková,

                         Bc. Markéta Rothová

                         Věra Vavřičková DiS.

                         Zdena Klémová

 

Asistentky: Marka Cermanová

                    Jana Žáčková

                    Vlasta Zemanová

                    Simona Šmolíková

V současné době pracuje ve školní družině šest plně kvalifikovaných vychovatelek. V prvním oddělení Lenka Součková, ve druhém oddělení Barbora Gregorová,ve třetím oddělení

Bc.  Pavla Zajíčková a Bc. Markéta Rothová, ve čtvrtém oddělení Věra Vavřičková DiS. a v pátém oddělení Zdena Klémová. V 2. – 5. oddělení jsou k dětem s SVP 2. - 4. stupně PO přiřazeny asistentky: Druhé oddělení – Marka Cermanová, třetí oddělení – Simona Šmolíková, čtvrté oddělení – Jana Žáčková a páté oddělení – Vlasta Zemanová. Svou specializací a osobním zaměřením zajišťují vychovatelky co nejpestřejší skladbu zaměstnání a vytváří zdravé prostředí pro žáky. Soustavně se vzdělávají samostudiem, v akreditovaných kurzech, účastí na seminářích pořádaných školou, pedagogických a provozních poradách. Spolupracují se všemi pracovníky školy, zejména pak s učitelkami I. stupně.

 

X. Ekonomické podmínky

 

Zákonní zástupci se finančně podílejí na zájmovém vzdělávání podle směrnice ZŠ o úplatě za ŠD ze dne 1. 1. 2019.

Tyto finanční prostředky využíváme k nákupu hraček, stavebnic, papírenského materiálu a vybavení ŠD. Rodičům byla nabídnuta možnost spoluúčasti na činnosti a akcích ŠD.

 

 

XI. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví

 

 

Za bezpečnost a zdraví žáků ve školní družině odpovídá vychovatelka. Mimo areál školy nesmí počet  na jednu vychovatelku přesáhnout 25 žáků. Žáci se řídí školním řádem, vnitřním řádem školní družiny a řády jednotlivých učeben. Dbají pokynů vychovatelek o dodržování bezpečnosti při všech činnostech ŠD. Vychovatelky jsou zodpovědné za žáky, které se dostaví do ŠD. Za žáky, kteří se do ŠD nedostaví ,vychovatelky nezodpovídají. Do ranní družiny předává  žáka vychovatelce zákonný zástupce osobně. Úrazy jsou evidovány ve školní knize úrazů. Před každou akcí vychovatelka poučí žáky o bezpečnosti a určí pravidla rozchodů a přesunů, při kterých se budou dodržovat pravidla silničního provozu.Vychovatelka se řídí pravidly o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci.

Bezpečnost práce a ochrana zdraví je součást výchovy ke zdravému životnímu stylu, který je chápán jako vyvážený stav tělesné, duševní a sociální pohody.

 

 Psychosociální podmínky

 

Vychovatelka vytváří pro žáky ve školní družině klidné prostředí a příznivé sociální klima. Dbá věkové přiměřenosti a uplatňuje motivující hodnocení.

Chrání žáky před násilím, šikanou a dalšími patologickými jevy. Respektuje potřeby jedince a jeho osobní problémy. Vytváří podmínky pro spoluúčast žáků na životě školy a školní družiny. Včas informujeme žáky a jejich rodiče o činnosti ŠD a jejím vnitřním životě.

 

XII. Dokumentace školní družiny

 

 

Třídní knihy ve škole online

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ve školní družině

Přihlášky (v oddělení)

Vnitřní řád ŠD