Anglický jazyk na naší škole

Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk – poskytuje základ pro komunikaci v Evropě i ve světě. S angličtinou se pravidelně setkáváme prostřednictvím nápisů na zboží, v obchodech, v populární hudbě, ve filmu, při práci s počítačem – proniká tedy do každodenního života nejen dětí. Pozornost v hodinách je zaměřena na nácvik porozumění mluvenému slovu, na osvojení zvukové podoby angličtiny a na gramatiku. Žáci pracují s bohatým obrazovým materiálem v učebnici a v pracovním sešitě. Na naší škole používáme nejmodernější učebnice "Project třetí vydání" z řady učebnic nakladatelství Oxford, které jsou doplněny mnoha multimediálními a interaktivními materiály. Výuka probíhá v plně vybavených, multimediálních laboratořích se sluchátky a interaktivní taulí. Naše jazykové laboratoře splňují požadavky moderního vyučování.

Na prvním stupni je angličtina zaměřená na pochopení jednoduchých vět, pokynů z každodenního života. Učí se především poslechem, obrázky, přiřazováním, opakováním, říkankami a písněmi. Žáci poslouchají komiksové příběhy, začínají číst, pamatovat si jednoduché fráze, hrají scénky a začínají si uvědomovat rozdíly mezi psanou a mluvenou angličtinou, překládají krátké články.

Na druhém stupni je výuka angličtiny zaměřená na prohloubení už naučeného učiva a gramatiky.  Výuka vede k osvojování základních komunikativních dovedností. Hlavním cílem je připravit žáky na porozumění jednoduchému sdělení v cizím jazyce a zároveň schopnost takové sdělení vytvářet. Velmi důležitým prvkem ve výuce je také poznávání sociokulturního prostředí zemí, v nichž je cílový jazyk užíván. Žák se s tímto prostředím seznamuje a je veden k tomu, aby informace vstřebával i z co možná největšího počtu zdrojů. Důraz je rovněž kladen na vlastní motivaci k učení se jazyku, reflexi, sebereflexi a způsob, jak se učit cizí jazyk.

Výchovné a vzdělávací strategie předmětu
  • budovat pozitivní vztah k předmětu anglický jazyk
  •  klást důraz na komunikační schopnost žáků
  •  využít svých dovedností k reprodukci dialogů a jejich tvořivému obměňování
  • porozumět jednoduchému čtenému textu
  •  vést k pochopení kultury cizího jazyka

Mgr. Monika Abrtová

 


file ico Řád jazykové učebny (77,8 KB)

E-Twinning

Naše škola se od roku 2010 zapojuje do projektů v rámci portálu E-Twinning. vytvořili jsme a účastnili se projektů "Why you shouldn´t start smoking", Be cool! Don´t smoke!", právě pracujeme na projektu s názvem " A city tourist guide - a short movie".

Certifkát E-Twinning A city tourist guide Certifkát E-Twinning Be cool! Don´t smoke!